Vanaf wanneer mag een MPS-ABC deelnemer het uniforme vignet gebruiken?
Volgens het reglement mag een vignet pas gebruikt worden nadat aan alle eisen uit het certificatieschema is voldaan. Voor een MPS-ABC deelnemer betekent dit dat er 13 periodes aaneengesloten geregistreerd moet zijn en de initiële audit positief afgerond is. In de praktijk kan een kweker het logo al wel eerder op potten en ander verpakkingsmateriaal drukken, echter mag dit pas in de markt weggezet worden nadat aan de schema-eisen is voldaan.

Afwijkingen op het uniforme vignet
Het uniforme vignet is in het leven geroepen om onder meer de wildgroei aan logo- en nummergebruik tegen te gaan. Indien een kweker op zijn verpakkingsmateriaal kenbaar wil maken dat hij meedoet met één of meerdere MPS certificatieschema’s dan dient hiervoor het uniforme vignet gebruikt te worden. De regels voor toepassing zijn opgenomen in het ‘reglement uniform vignetgebruik’. In dit reglement zijn vereisten opgenomen ten aanzien van de afmetingen van het logo. Hier mag +/- 50% van afgeweken worden zonder dat daar toestemming voor nodig is. Indien een kweker hier niet mee uitkomt, kan er een verzoek ingediend worden bij Service & Support om van deze voorgeschreven afmetingen af te wijken. Service & Support kan deze verzoeken afhandelen met een schriftelijke toestemming/afwijzing zodat de kweker deze kan tonen indien het vignetgebruik tijdens een audit ter sprake komt. Belangrijkste uitgangspunt is dat de verhoudingen van het vignet in tact blijven en dat het vignet leesbaar blijft. Afwijken van het vignetgebruik door bijvoorbeeld alleen het MPS-nummer of de kwalificatie te tonen is niet toegestaan.