De coronacrisis levert ernstige problemen op voor de sierteeltsector in de afzet van hun producten. MPS begrijpt dat kwekers in een lastige situatie verkeren en dat duurzaamheid nu niet het belangrijkste is. MPS is 25 jaar geleden door kwekers en voor kwekers opgericht. Vanuit die gedachte ondersteunen we de sector en maken we tegelijkertijd ook deel uit van diezelfde sector. Hoewel wij begrijpen dat certificatie op dit moment niet op de eerste plaats staat, is het van belang om gecertificeerd te blijven. Wanneer de situatie weer normaliseert, neemt de vraag naar gecertificeerde producten weer toe.

Wij hopen dat uw bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk lijden onder de huidige omstandigheden en wensen u de komende tijd veel sterkte.

Hieronder leest u de laatste updates omtrent het coronavirus en MPS.

15 december 2020
Gisteravond heeft premier Rutte vanuit het Torentje een toespraak gehouden en de nieuwe maatregelen bekendgemaakt die in ieder geval tot 19 januari 2021 gelden. Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal besmettingen naar beneden te brengen. De Nederlandse regering wil dit doen door het aantal contact momenten te minimaliseren.
De terugkerende vraag voor MPS-ECAS is of er volledig remote (op afstand) gaat worden geaudit of dat dit op locatie blijft gedaan worden. Op dit moment merken we dat het merendeel van onze klanten de voorkeur heeft om de audit op locatie uit te voeren. Ook in gesprekken met de Raad van Accreditatie is duidelijk naar voren gekomen dat auditen op locatie de voorkeur heeft. In voorkomende gevallen (indien het schema het toelaat) heeft een remote audit wel de voorkeur, denk hierbij aan de besmettingsrisico’s of beperkende reisadviezen vanuit het RIVM. Daarom blijft de huidige werkwijze van kracht. Dit betekent dat we op locatie auditen, met de voorwaarde dat zowel de auditor als de klant hiermee akkoord gaat. Hierbij moet worden voldaan aan het (veiligheids)protocol voor het auditen op locatie. Audits die plaatsvinden in het buitenland blijven beperkt, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. Lokale auditoren dienen zich te houden aan de veiligheidsrichtlijnen van het land.

1 september 2020
Met betrekking tot het uitvoeren van de audits in het buitenland houdt MPS-ECAS zich aan de richtlijnen van het RIVM. Omdat de code van een (deel van een) land van het ene op het andere moment bijvoorbeeld kan wijzigen van geel naar oranje, heeft de afdeling Planning hierover contact met de klanten bij wie een audit is ingepland. Zij spreken samen af of de audit remote of op locatie wordt uitgevoerd. Indien er richtlijnen zijn over het vermelden van het soort audit op het certificaat dan worden deze nageleefd.

13 mei 2020
Onlangs heeft premier Mark Rutte een toespraak gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van corona in Nederland. We komen nu in een fase waarbij we de overgang moeten maken naar de 1,5 metersamenleving. Voor MPS-ECAS betekent dit de overgang van audits op afstand naar het uitvoeren van audits op locatie. Vanaf maandag 18 mei wordt weer gestart met het uitvoeren van audits op locatie. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Klik hier voor deze richtlijnen.

23 april 2020
Op 21 april jl. heeft minister-president Mark Rutte de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die gaan gelden na 28 april. Het advies vanuit het RIVM om thuis te blijven én te werken blijft voor zover bekend tot 19 mei van kracht. MPS en MPS-ECAS respecteren de adviezen zoals opgesteld door de Nederlandse regering. Dit betekent dat MPS-ECAS tot 19 mei in principe geen audits op locatie uitvoert.
Het kan voorkomen dat een organisatie, ondanks alle aangepaste richtlijnen, haar certificaat dreigt te verliezen. MPS-ECAS ziet de noodzaak om een oplossing te bieden voor deze organisaties. Voor deze bedrijven zullen wij waar mogelijk en onder bepaalde voorwaarden een uitzondering maken en de audit op locatie uitvoeren met inachtneming van de richtlijnen opgesteld door het RIVM. Onze afdeling planning kan samen met uw bedrijf de situatie beoordelen en indien noodzakelijk een audit op locatie inplannen.

16 april 2020
Op dit moment zijn er door MPS-ECAS al tientallen audits op afstand uitgevoerd voor MPS-ABC. Naast MPS-ABC worden er ook audits op afstand uitgevoerd voor de MPS-schema’s MPS-Florimark GTP, MPS-Florimark TraceCert, MPS-Quality, MPS-Socially Qualified en MPS-Waterzuivering. Omdat MPS-GAP gebenchmarkt is aan GLOBALG.A.P. zijn wij verplicht de richtlijnen van GLOBALG.A.P. te volgen. Dit betekent dat er momenteel een risicobeoordeling uitgevoerd wordt op basis waarvan het certificaat met een aantal maanden verlengd kan worden. GLOBALG.A.P. ontwikkelt op dit moment richtlijnen voor het uitvoeren van remote audits voor al hun schema’s. Zodra deze richtlijnen bij ons bekend zijn, zullen we u hierover direct informeren.

2 april 2020
Het kabinet besloot afgelopen dinsdag dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Wij volgen deze richtlijnen. Dit betekent dat de door ons genomen maatregelen zoals hieronder genoemd in ieder geval tot 28 april van kracht zijn.

23 maart 2020
De sierteeltsector wordt ongekend hard getroffen door de coronacrisis. De MPS Groep leeft mee en doet er alles aan om gezamenlijk, met alle schakels in de keten, kwekers te blijven ondersteunen. Wij begrijpen dat het een zeer moeilijke situatie is en doen ons uiterste best om te zorgen dat u gecertificeerd blijft. Om dit te bewerkstelligen heeft MPS een aantal protocollen opgesteld (rekening houdend met de richtlijnen in deze van de Raad van Accreditatie), waarmee de Certificerende Instellingen meer ruimte krijgen om gedurende de coronacrisis de audits te kunnen blijven uitvoeren en daarmee uw en onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Audits
Vanwege de gezondheidsrisico’s rondom het coronavirus en de afgekondigde maatregelen door de overheid, staat MPS toe dat de audits op afstand worden uitgevoerd. Deze audits op afstand bestaan uit een controle van de relevante documenten in combinatie met interviews op afstand en eventueel een digitale rondleiding over uw bedrijf. Uw Certificerende Instelling zal u nader informeren over de procedure rondom het auditen op afstand.

Een audit op afstand is niet mogelijk voor initiële inspecties. Om een certificaat voor de eerste keer toe te kunnen kennen, dient een fysieke audit op het bedrijf volgens de voorwaarden van het certificatieschema uitgevoerd te worden.

De gevolgen voor de verlenging van de certificaten na het afronden van een audit op afstand, zijn als volgt:

MPS-ABC
MPS-ABC is een bedrijfskwalificatie welke wordt afgegeven op basis van de verbruiksregistratie van de deelnemer. Audits en monsternames worden hierbij gebruikt om de betrouwbaarheid van de registratie te waarborgen. Een MPS-ABC audit uitgevoerd op afstand heeft daarmee geen andere gevolgen op de toekenning van het certificaat dan een audit uitgevoerd op het bedrijf.

MPS-GAP
MPS-GAP is gebenchmarkt aan het certificatieschema van GLOBALG.A.P. Om die reden worden de richtlijnen van GLOBALG.A.P. toegepast voor het verlengen van certificaten na een audit op afstand. In de praktijk betekent dit dat certificaten na een audit op afstand met 8 maanden verlengd kunnen worden. Binnen die tijd dient een audit op het bedrijf uitgevoerd te worden. MPS is in overleg met GLOBALG.A.P. om de termijn voor het verlengen van het certificaat op 1 jaar te zetten.

Overige MPS-schema’s
Voor de overige MPS-schema’s geldt dat certificaten voor een periode van maximaal 1 jaar worden verlengd. Uitzondering hierop zijn de MPS-schema’s waar het certificaat een geldigheidsduur van 3 jaar heeft. In dat geval blijft na een tussentijdse audit de oorspronkelijke geldigheid van het certificaat staan en kan na een herbeoordelingsaudit opnieuw een certificaat worden afgegeven met een geldigheid van 3 jaar.

Certificaten worden geschorst:
1. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit de MPS-certificatieschema’s.
2. Indien de organisatie niet operationeel is en daardoor niet kan worden geaudit.
3. Indien de organisatie weigert mee te werken aan de uitvoering van een audit op afstand.
4. Indien de audit op afstand niet kan worden uitgevoerd omdat de organisatie niet over de infrastructuur beschikt om een audit op afstand te faciliteren.

Monsternames
Voor de certificatieschema’s MPS-ABC en MPS-ProductProof maakt MPS gebruik van onafhankelijke monsternemers van een aantal verschillende laboratoria. Over het continueren van de monsternames tijdens de coronacrisis staan wij in nauw contact met de laboratoria. Op dit moment zijn de volgende besluiten genomen:

MPS ABC: MPS-ABC is een bedrijfskwalificatie welke wordt afgegeven op basis van de registratie. Monsternames en audits worden hierbij ingezet om de betrouwbaarheid van de registratie te kunnen verifiëren. Met deelnemers in meer dan 50 Landen is het momenteel onmogelijk om een gelijkwaardig speelveld te garanderen in de verschillende landen. Om deze reden is besloten de monsternames voor MPS-ABC tot nader order op te schorten.

MPS-ProductProof: MPS-ProductProof is een kwalificatie waarbij deelnemers kunnen aantonen te voldoen aan specifieke eisen vanuit retailers met betrekking tot de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Om dit certificaat te ondersteunen zijn monsternames cruciaal. Op dit moment worden de monsters voor MPS-ProductProof nog wel genomen waarbij de monsternemers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en het contact tussen monsternemer en de organisaties zoveel mogelijk beperken. U wordt voorafgaand van een monstername eerst telefonisch op de hoogte gebracht van de komst van de monsternemer. MPS staat in nauw contact met de laboratoria. Indien zich wijzigingen voordoen in het huidige protocol, zullen wij hierover communiceren.

Heeft u vragen over bovengenoemde procedures dan kunt u contact opnemen met MPS Service & Support via info@my-mps.com of 0174-615 715.