Het certificatieschema MPS-Socially Qualified (MPS-SQ) is geactualiseerd. Het schema is herzien en aangepast naar de nieuwste inzichten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nadruk op het gegeven dat met MPS-SQ de goede arbeidsomstandigheden op het teeltbedrijf worden geborgd.
  • De certificatiecyclus is gewijzigd. Met ingang van het nieuwe schema is het certificaat van MPS-SQ één jaar geldig in plaats van drie jaar. Hierdoor sluit het beter aan bij MPS-GAP, waardoor audits van MPS-SQ en MPS-GAP gemakkelijker gecombineerd kunnen worden.
  • De rol van de preventiemedewerker is duidelijker beschreven.
  • Nadruk op het belang van het interview met medewerkers tijdens de audit.
  • De eisen met betrekking tot werkuren en overwerk sluiten beter aan bij wetgeving en cao’s.
  • De milieueisen zijn komen te vervallen, omdat deze geen relatie hebben met de arbeidsomstandigheden die worden gecertificeerd.
  • Voor het minimumloon wordt de ‘Poverty Line’ van de Wereldbank als uitgangspunt genomen, omdat niet in alle landen een minimumloon of cao bestaat en dit aansluit bij de richtlijnen van FSI.
  • Herschikking van de teksten voor een meer logische opbouw.

Deze nieuwe versie van MPS-SQ is vertegenwoordigd in de ‘Social basket’ van FSI en zal in het vervolgtraject worden aangeboden voor accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Deze nieuwe versie is bekrachtigd door het Bestuur van MPS en zal 1 juni 2022 worden gepubliceerd. Vanaf 1 september 2022 hebben reeds gecertificeerde bedrijven de keus om vrijwillig tegen de nieuwe versie MPS-SQ te worden geaudit of nog eenmaal tegen de ‘oude’ (huidige) versie. Nieuwe bedrijven die voor de eerste keer volgens MPS-SQ worden gecertificeerd worden vanaf 1 september 2022 geaudit en gecertificeerd volgens de nieuwe versie van MPS-SQ. Vanaf 1 januari 2023 worden alle bedrijven volgens de nieuwe versie van MPS-SQ gecertificeerd.

U vindt de nieuwe versie van MPS-SQ (versie 10) vanaf 1 juni 2022 op de website van MPS, onder ‘Documenten’.