Per 1 augustus 2021 zal er een nieuwe versie van het MPS-ABC schema van kracht gaan, te weten MPS-ABC v16.1. Hoewel in deze versie op een aantal criteria wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit geen verzwaring van de eisen. Voor kwekers die reeds volledig volgens v16 werken, vraagt de nieuwe versie geen aanpassingen in de werkwijze. Het nieuwe schema vindt u hier.

De belangrijkste wijzigingen in MPS-ABC v16.1 ten opzichte van de huidige versie zijn:

Huur- en contractteelt
Registraties voor huur- en contractteeltlocaties kunnen eens per vier weken worden geregistreerd in plaats van op toepassingsbasis.

Opslag van niet-toegelaten middelen
Indien middelen niet op fatsoenlijke wijze afgevoerd kunnen worden, mogen deze onder voorwaarden op het bedrijf blijven staan.

IPM-plan
Een deelnemer hoeft niet zelf voor afbeeldingen van plagen te zorgen, maar kan verwijzen naar gebruikte tools, databases, posters of andere informatiebronnen.

Bijkoop eindproducten
Bijgekochte eindproducten mogen een lagere kwalificatie hebben dan de eigen bedrijfskwalificatie, mits dit voor de afnemer duidelijk inzichtelijk is.

Algemene vragenlijst
Het jaarlijks herzien van de vragenlijst is niet noodzakelijk, wel dient deze altijd actueel te zijn.

Aankoop uitgangsmateriaal
Registratie van uitgangsmateriaal is alleen verplicht indien men in aanmerking wil komen voor de extra kwalificatiepunten. Het bijhouden van de registratie kan in de MPS-registratieomgeving, maar mag ook middels de eigen boekhouding worden aangetoond.

Voorraad
De eisen voor het gebruik van de voorraadmodule komen te vervallen omdat het een optionele module is.

Waterregistratie
Het waterverbruik wordt per periode geregistreerd in plaats van op datum van toepassing.

Chemische grondontsmetting
De gehele regeling chemische grondontsmetting komt te vervallen.

Tevens is het sanctiebeleid in MPS-ABC v16.1 verduidelijkt, wat moet voorkomen dat te snel de NQ-status wordt opgelegd wanneer er een klein onderdeel in de registratie ontbreekt. Met deze aanpassingen wordt meer tijd gegund om de registratie aan te vullen alvorens dit daadwerkelijk consequenties heeft voor de kwalificatiestatus.