Bij MPS helpen wij u graag verder verduurzamen. Zo dragen onder andere onze kwalificatieoverzichten van MPS-ABC hieraan bij, aangezien deze overzichten u inzicht geven in uw verbruik. Omdat bij Service & Support soms vragen binnenkomen over deze overzichten, zullen we de komende tijd per maand een onderdeel van de MPS-ABC kwalificatieoverzichten uitlichten en daarop een toelichting geven. U vindt uw kwalificatieoverzichten in de Customer Portal, waar u deze rechtsboven kunt downloaden.

De volgende onderdelen worden per maand toegelicht:

  1. Tabel 1: Kwalificatiegegevens
  2. Grafiek 1-5: Bedrijfsverbruik afgelopen jaar
  3. Grafiek 6-9: Bedrijfsverbruik per periode
  4. Puntenopbouw uitgangsmateriaal en milieuclusters
  5. Verbruiksopbouw MPS-MIND en MPS-OEX

Door middel van het bijhouden van uw verbruiksregistratie op de milieuthema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water in de registratieomgeving van MPS-ABC krijgt u inzicht in de relatieve milieuprestaties ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder vergelijkbare productieomstandigheden.

In de kwalificatie- en periodegrafieken vindt u zowel kwalificatiegegevens uitgedrukt in punten als verbruik uitgedrukt in kilogrammen en GJ. Aan het verbruik worden kwalificatiepunten gekoppeld: hoe minder verbruik, hoe meer kwalificatiepunten u krijgt. Dit leidt vervolgens tot een MPS-A+, -A, -B of -C-kwalificatie. Daarnaast krijgt u inzicht in uw verbruik middels tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar wordt MPS-ABC ook een managementtool om verder te verduurzamen.

Tabel 1: Kwalificatiegegevens
In tabel 1 vindt u de kwalificatiegegevens van uw bedrijf. De kwalificatie is opgebouwd uit verschillende thema’s: gewasbescherming, energie, meststoffen, afval, water en gecertificeerd uitgangsmateriaal. Per thema vindt u ‘uw bedrijfsnorm’: het gewogen gemiddelde van de milieuclusternormen van de op het bedrijf geteelde gewassen, waarbij rekening wordt gehouden met de teeltoppervlakten en de tijdsduur van de teelt van de gewassen.

De onder- en bovengrens zijn respectievelijk bepaald door het gemiddelde van de onderste 20% van de registraties met een laag verbruik en door het gemiddelde van de bovenste 20% van de registraties met een hoog verbruik uit hetzelfde milieucluster. Hierdoor ziet u hoe u presteert in vergelijking met bedrijven in hetzelfde milieucluster.

Onder ‘Uw verbruik’ is het totaal van het geregistreerde verbruik te zien voor elk thema. Hoe minder u gebruikt, des te meer kwalificatiepunten u krijgt. De tabel ‘max. punten’ geeft aan hoeveel kwalificatiepunten u maximaal kan scoren voor het betreffende thema. Het maximaal te behalen aantal punten is gekoppeld aan het land waarin uw teelt zich bevindt.

A+ norm’ is het percentage van de kwalificatiepunten dat gehaald dient te worden om A+ te scoren voor dat thema. ‘A+ score’ is het percentage van de maximale kwalificatiepunten dat gehaald is. Onder de kolom ‘Behaald’ staat of u de A+ score voor het betreffende thema behaald heeft.

Gewasbescherming totaal
Gewasbescherming wordt onderverdeeld in groen, oranje en rood: de MPS-MIND kleuren. MPS-MIND staat voor de MPS-Milieu INDicator. Hierin wordt per werkzame stof aangegeven wat het risico van de stof is op de leefomgeving waarin deze wordt toegepast. De invloed wordt enerzijds bepaald door chemische eigenschappen van de stof, waaronder giftigheid, persistentie en mobiliteit, en anderzijds door locatiespecifieke eigenschappen zoals potentie tot verspreiding, omgevingsfactoren en bedrijfskenmerken.

Doordat er binnen de classificatie rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren kan het voorkomen dat een werkzame stof voor de ene milieuzone als zijnde ‘rood’ is geclassificeerd, terwijl het in een andere milieuzone als ‘oranje’ wordt aangeduid.

Naast de rode, oranje en groene stoffen worden binnen de MPS-MIND methodiek ook witte stoffen onderscheiden. Biologische middelen en werkzame stoffen die gebruikt worden voor voorbehandeling (schoonmaakmiddelen, plantversterkers etc.) hebben geen directe invloed op de kwalificatie van de deelnemer en vallen daarmee in de categorie ‘wit’. Door het gebruik van biologische middelen neemt vaak het gebruik van groene, oranje en rode middelen af, waardoor ze indirect wel invloed hebben op het behaalde puntenaantal. De witte middelen staan niet als een thema in tabel 1.

Energie totaal
Het thema ‘Energie totaal’ geeft uw bedrijfsnorm aan, uitgedrukt in de onder- en bovengrens. Daarna wordt uw verbruik uitgedrukt in GJ per jaar. De punten die u scoort op basis van uw verbruik worden getoond onder ‘Uw punten’. Het maximaal aantal te behalen punten staat in de kolom ‘max. punten’. De A+ norm geeft aan hoeveel punten ten opzichte van de maximaal te behalen punten gehaald moeten worden om een A+ score te krijgen voor dit thema.

Meststoffen totaal
Meststoffen worden onderverdeeld in stikstof en fosfor. Uw bedrijfsnorm wordt uitgedrukt in de onder- en bovengrens. Uw verbruik wordt uitgedrukt in kilogram per jaar, gevolgd door uw punten gescoord voor dit thema en uw maximaal te behalen punten.

Afval
Voor het thema afval wordt niét uw verbruik bijgehouden. Als kweker geeft u aan of u uw afval op een verantwoorde manier verwerkt en afgevoerd (de definitie van verantwoord vindt u terug in het certificatieschema). Dit geldt voor de volgende afvalstoffen:

  • verwerking van organisch afval op een verantwoorde manier;
  • verwerking van papier op een verantwoorde manier;
  • verwerking van kunststof en/of plastic op een verantwoorde manier.

Wanneer u aangeeft dat u deze stoffen op een verantwoorde manier verwerkt, krijgt u de maximale punten voor het thema ‘afval’. 

Water
De hoeveelheid water door menselijk invloed gegeven wordt geregistreerd, waarbij datum van watertoediening, hoeveelheid en de bron waaruit het water is onttrokken worden bijgehouden. Op dit moment wordt afhankelijk van het land waarin uw bedrijf zich bevindt aan de waterregistratie wel of geen punten toegekend.

Gecertificeerd uitgangsmateriaal
Aan het inkopen van milieugecertificeerd MPS-ABC en milieugecertificeerd GLOBALG.A.P. uitgangsmateriaal worden punten toegekend. Hoe hoger het aandeel milieugecertificeerd uitgangsmateriaal, hoe hoger het aantal punten voor dit onderwerp.

Mocht u vragen hebben over de overzichten of naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715 of via info@my-mps.com.