Het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema (v16) wordt met ingang van 1 januari 2021 van kracht. Dit certificatieschema voldoet ook al aan de eisen voor een betrouwbare milieuregistratie van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Daarnaast is het sanctiebeleid aangepast waarmee het duidelijker aansluit op de verschillende criteria in het certificatieschema en de betrouwbaarheid van de kwalificaties en certificaten toeneemt. Graag zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Toepassingsregistratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
De huidige perioderegistratie, waarbij totaal verbruiken over vier weken worden geregistreerd, wordt voor de thema’s gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vervangen door een toepassingsregistratie. Bij deze nieuwe wijze van registreren wordt iedere toepassing van een gewasbeschermingsmiddel of een meststof inclusief datum en het gewas waar het op is gebruikt, geregistreerd.

Registratie van waterverbruik
Een nieuw criterium in het MPS-ABC certificatieschema is de registratie van waterverbruik. Hierbij wordt naast de gebruikte hoeveelheid ook de bron waaruit het water is onttrokken geregistreerd.

IPM-plan
Het nieuwe MPS-ABC certificatieschema vraagt van alle kwekers om te beschikken over een Integrated Pest Management (IPM) plan. In het IPM-plan wordt onder meer per gewas een beschrijving van plagen vastgelegd alsmede registraties van uitgevoerde controles en preventieve maatregelen. Het IPM-plan dient tijdens een bedrijfsaudit inzichtelijk te zijn voor de auditor.

Intensievere controle op toelating
Hoewel er zowel bij het huidige als het nieuwe certificatieschema voldaan moet worden aan de lokale wet- en regelgeving, zal er met ingang van het nieuwe certificatieschema intensiever gecontroleerd worden op toelatingen. Waar in het huidige certificatieschema een sanctie volgt indien een werkzame stof van de MPS-zwarte lijst is toegepast, kan in het nieuwe certificatieschema ook een sanctie worden opgelegd wanneer een toegepaste werkzame stof niet voldoet aan de landelijke toelating.

Sluiten van de keten
Bij de aankoop van uitgangsmateriaal dient controleerbaar geregistreerd te worden of dit gecertificeerd uitgangsmateriaal betreft. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van de optionele module in de registratieomgeving. Wanneer hier een eigen registratie voor gehanteerd wordt, zal dit aangetoond moeten kunnen worden tijdens een bedrijfsaudit.
Om de risico’s te beperken dat niet gecertificeerd (eind)product via bijkoop als gecertificeerd op de markt wordt gebracht, is hier binnen het nieuwe MPS-ABC certificatieschema meer aandacht voor. Bijgekochte producten dienen over minimaal dezelfde MPS-ABC kwalificatie te beschikken als de eigen producten.

Auditfrequentie en monsternames
De frequentie voor audits en monsternames wordt gebaseerd op een betrouwbaarheidsindex. De betrouwbaarheidsindex is een middel om de betrouwbaarheid van de geregistreerde data te beoordelen. Factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheidsindex zijn onder andere een incomplete en late registratie, auditgegevens en monsternames die afwijken van de registratie en het niet voldoen aan de eisen rondom bijkoop en contractteelt. In het geval van een hoog betrouwbare registratie zal er eens per drie jaar een audit uitgevoerd worden in combinatie met een jaarlijkse monstername. Afhankelijk van de score op de betrouwbaarheidsindex kan dit toenemen tot een jaarlijkse audit en twee keer per jaar een monstername, waarbij de extra kosten hiervan voor rekening van de deelnemer komen.

Huur en contractteelt
Met ingang van het nieuwe MPS-ABC certificatieschema zal er strikter op toegezien worden dat huur- en contractteeltlocaties worden opgenomen in de registratie. Voor huur- en contractteeltlocaties worden aparte deelregistraties aangemaakt. Afhankelijk van de situatie kan op één deelregistratie het verbruik van maximaal vijf contractnemers geregistreerd worden.

Data
Wat niet verandert binnen het nieuwe certificatieschema is het eigenaarschap van de data. De kweker blijft te allen tijde eigenaar van de geregistreerde data. Ondanks dat MPS met de toepassingsregistratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen toegang heeft tot meer gedetailleerde data, zal dit enkel als zodanig gebruikt worden in de communicatie naar de individuele kweker. Hoewel MPS wel gebruik maakt van de data om totaalcijfers van de sector te presenteren, al dan niet gespecificeerd naar regio, gewas, etc., zal individuele data nooit als zodanig herkenbaar worden gepubliceerd naar andere partijen.