MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
We staan alweer vlak voor de feestdagen. Van oudsher de tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Bij het terugblikken op 2018 heerst bij MPS een dubbel gevoel. Begin 2018 lijkt wel ‘gisteren’ omdat de tijd is omgevlogen. Aan de andere kant lijkt het lang geleden omdat er zoveel is gebeurd en de omstandigheden waarmee we in 2018 startten zo enorm veranderd zijn.  

Voor onze organisatie geldt dat we heel hard hebben gewerkt aan automatisering en digitalisering van onze processen en producten. Hiermee creëren we schaalbaarheid zodat we de groei die we doormaken goed kunnen adresseren. 
Maar automatiseren alléén is niet het antwoord. Om goed te kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in onze sector (en met de groeiende én veranderende vraag van onze klanten) hebben wij een slagvaardig en kundig team nodig. Ook daarin hebben we in 2018 verder geïnvesteerd. Het verstevigen van ons fundament werpt inmiddels zijn vruchten af en de plannen voor 2019 staan stevig in de steigers. 

MPS groeit. De vraag naar duurzamere producten in onze tuinbouwsector groeit. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen MPS en andere partijen in de sector neemt toe. Ideeën voor verbeterde en nieuwe producten en diensten worden uitgewerkt, vaak ook in samenwerking met derden. Steeds vaker worden initiatieven en krachten gebundeld. Iets waar wij bij MPS in geloven en graag aan meewerken. 2019 belooft dus weer een druk en spannend jaar te worden waarin het verduurzamen van de sector een verdere vlucht zal nemen.

Wij zijn zo onbescheiden om trots te zijn op onze prestaties en ons team in 2018. We zijn dubbel zo trots op al onze MPS-gebruikers die in toenemende mate en met grote snelheid hun bedrijfsvoering aan het verduurzamen zijn. Vanaf deze plaats wens ik namens alle MPS collega’s u en de uwen een prachtig kersfeest en een gezond en succesvol 2019 toe!


Yolande van den Boom
CEO MPS-Groep

 
Activiteiten MPS in Noord-Amerika
Metrolina Greenhouses
De positie en activiteiten van MPS in Noord-Amerika zijn sinds 2008 steeds verder uitgebouwd. Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan en consumenten worden steeds kritischer over onderwerpen zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verpakkingsmaterialen. Remco Jansen (Commercieel manager MPS) en Arthij van der Veer (Coördinator Noord-Amerika MPS) hebben afgelopen week Noord-Amerika bezocht met als doel retailers en kwekers te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Allereerst stond een afspraak met AmericanHort op de agenda. AmericanHort is de grootste kwekersorganisatie van Noord-Amerika. Tijdens dit bezoek is gesproken met Ken Fisher (CEO AmericanHort) die, in samenwerking met MPS, in februari 2018 een bezoek aan Nederland heeft gebracht om zelf de Nederlandse ‘best practices’ op het gebied van duurzaamheid in de Nederlandse sierteeltsector te bekijken. AmericanHort ziet MPS-ABC als hét instrument voor de groene sector in Noord-Amerika om zichzelf klaar te stomen voor de toekomst. Meer dan 30% van de Top-100 kwekers in Noord-Amerika is MPS-ABC deelnemer en dit aandeel groeit gestaag. 


 
In het eerste kwartaal van 2019 zullen AmericanHort en MPS in Noord-Amerika een Industry-Insider (Amerikaans vakblad) artikelenreeks publiceren. Deze zesdelige reeks, waarbij alle thema’s van MPS-ABC behandeld zullen worden, heeft als doel om kwekers te informeren.

Verder bezocht MPS de afgelopen week onder andere de  FSI-leden (Floriculture Sustainability Initiative) Floricultura (Salinas, CA) en Syngenta Flowers. Daarnaast werden Seville Farms en J.Berry Nursery in Texas bezocht.
 
Ook in de Verenigde Staten stelt de retail in toenemende mate eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een voorbeeld van een dergelijke retailer is Ahold/Delhaize in Salisbury, NC. Tijdens dit bezoek gaf MPS een presentatie aan de Sustainability & Wellness afdeling; zij werken aan het ontwikkelen van eisen op gebied van duurzaamheid voor alle merken onder de Ahold/Delhaize paraplu. Ahold/Delhaize is tevens lid van FSI en heeft een sterke focus op het gebied van implementatie van duurzaamheid.
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Remco Jansen via r.jansen@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715
Certificering voor waterzuivering en nullozing
 
Glastelers mogen imidaclopridhoudende middelen, zoals Admire, niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen (nullozer zijn) of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het Certificatieschema Waterzuivering en Nullozing van MPS is hier invulling aan te geven.

Voldoen aan voorschriften
Met het MPS-certificatieschema kunnen glastelers voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het WG geeft twee opties, namelijk:
 1. Toepassing in een kas zonder lozing, aan te tonen middels een certificaat.
 2. Voorafgaand aan lozing zuiveren met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid als er drainwater, drainagewater en/of filterspoelwater uit de kas wordt geloosd. De zuiveringsinstallatie moet daadwerkelijk in gebruik zijn en adequaat worden onderhouden, een en ander aan te tonen middels een certificaat. 
Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen voor de teelt van bijvoorbeeld bloemen, planten, groenten en fruit, die imidaclopridhoudende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat er helemaal niet wordt geloosd.

Eisen certificaat nullozing
Voor het certificaat nullozing moet er een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) een ondertekend bezoekverslag aanwezig zijn, waarin staat aangegeven dat nullozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de nullozing kan de ‘aanpak aantonen nul-lozing’ (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.

Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit. Tijdens de audit moet onder andere het volgende beschikbaar zijn:
 • Kopie bewijsvoering op basis waarvan nullozing aannemelijk is gemaakt, met name de plattegrondtekening van het bedrijf met daarop de waterstromen.
 • Kopie van het bezoekverslag van het bevoegd gezag over de controle nullozing
Met audit zaken controleren
“De situatieschets waarbij de waterstromen op een bedrijf in kaart zijn gebracht, is het basisdocument voor de certificering”, zegt Mark van Erp, auditor MPS-ECAS. “Bij een audit controleren we of het bezoekverslag aanwezig is en de bewijsvoering nog actueel is. Als dat in orde is, stellen we nog vragen over onder andere het onderhoud aan het watersysteem en de aanwezigheid van een calamiteitenprotocol.”

De auditor geeft aan dat het in kaart brengen van de waterstromen veelal voor oudere en samengestelde bedrijven bouwtechnisch veel voeten in de aarde heeft. Dit vanwege de vele verborgen en onbekende waterstromen, onder ander onbekende pijpen die op de sloot uitkomen.

Eisen certificaat waterzuivering
Voor het certificaat waterzuivering dient een glasteler gebruik te maken van een BZG-zuiveringsinstallatie. Wanneer een zuiveringsinstallatie op de BZG-lijst staat, komt deze in aanmerking voor certificering. Een goedgekeurde installatie kan op het bedrijf aanwezig zijn voor individuele zuivering, of als mobiele installatie worden ingehuurd of bij collectieve zuivering worden toegepast.

Gecontroleerde distributie
“Een toenemende gecontroleerde distributie van gewasbeschermingsmiddelen kan een reden zijn om tot certificatie over te gaan”, meldt Van Erp. “Aan de andere kant kan een afnemer van het kasproduct ook invloed hebben op het niet toepassen van imidaclopridhoudende middelen, omdat deze niet wil dat het middel op het product zit. Dan is ook geen certificaat nodig.”

De kosten voor een certificaat zijn bij één locatie ongeveer 300 euro voor het eerste jaar en voor een opvolgend jaar ongeveer 200 euro. Momenteel zijn er 23 bedrijven gecertificeerd voor waterzuivering en 3 voor nullozing. De auditor: “Omdat we nog maar net met deze certificering zijn begonnen, is het aantal nog laag maar wel groeiende. Voor het certificaat nullozing hebben telers het bezoekverslag van het bevoegd gezag nodig, waarvan die procedure eerst met goed resultaat afgerond moet zijn.”

Dit artikel is eerder verschenen in Glastuinbouwwaterproof. Door Harry Stijger.
Land in beeld: Turkije
In Turkije groeit de productie- en afzetmarkt voor bloemen en planten behoorlijk. Steeds meer  kwekers exporteren een deel van hun sierteeltproducten naar Europa. Vooral landen als Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn belangrijke afzetmarkten. De export naar deze landen is de afgelopen jaren flink gestegen. Zo steeg de export van bloemen en planten naar Nederland in de eerste tien maanden van 2018 met maar liefst 32% en die naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met 8%. 

Duurzaamheid en certificering
Gezien de ontwikkelingen bij de Europese retail voor wat betreft duurzaamheid en certificering, beginnen deze thema’s ook een rol te spelen in de Turkse sector. Hierdoor neemt in Turkije de belangstelling toe om duurzaam te produceren en een gevalideerde borging hiervan. De vraag naar MPS-certificering vanuit de Turkse kwekers neemt dan ook toe. De afgelopen jaren is het aantal MPS-deelnemers in dat land gestegen. Vier jaar geleden had MPS pas één deelnemer in Turkije; inmiddels zijn dat er achttien. 

“In november hebben we vanuit MPS-ECAS weer de jaarlijkse audits uitgevoerd. De kwekers die ik hierover sprak, zijn erg te spreken over onze auditoren. Tekortkomingen zijn er wel geschreven, maar dat is volgens de kwekers terecht. Inmiddels zijn ze dan ook hard bezig om deze tekortkomingen op te lossen.”, zegt Raymond Scheepens, commercieel manager MPS.

Aanstelling coördinatoren
In augustus heeft MPS in Turkije coördinatoren aangesteld. In overleg met deze coördinatoren is besloten om in de tweede week van december een aantal meetings te organiseren. De commercieel manager is daarvoor naar Turkije afgereisd om de kwekers daar te informeren, te stimuleren en te motiveren voor certificering. Tevens brengt hij ze op de hoogte van de ontwikkelingen in West-Europa. 

In overleg met onder andere de Turkse brancheorganisatie voor sierteeltkwekers, Süsbir genaamd, is besloten om in een week tijd drie meetings te houden. De eerste was in het vertrouwde Antalya, waar MPS inmiddels veertien deelnemers heeft. Een dag later een meeting in Yalova, een nieuwe regio voor MPS, en als laatste in Sakarya, de regio waar inmiddels een grote boomkweker bij MPS is aangesloten. 

 
Goede belangstelling
De interesse voor de meetings was groot. Scheepens: “Mogelijk heeft dat ook te maken met de aanwezigheid van de enkele hoogwaardigheidsbekleders bij de meeting in Antalya, die hun kijk op de Turkse sierteeltsector gaven. Tevens hebben daar twee kwekers, die al een aantal jaren bij MPS zijn aangesloten, zelf hun verhaal vertelt. Als kwekers dat doen, komt de boodschap vaak nog beter over.” 

De commercieel manager spreekt over succesvolle bijeenkomsten met goede presentaties. “De kwekers luisterden aandachtig en tijdens de vragenronde zijn veel interessante vragen gesteld en beantwoord door het MPS-team. Veel kwekers verlieten met een Turkse MPS-folder en extra kennis aangaande duurzaamheid en certificering de zaal.”

Positief over toekomst
Scheepens over zijn bezoek aan Turkije: “MPS hebben we in de drie regio’s goed op de kaart gezet. De komende tijd gaan we daar een vervolg aan geven en hebben hier al enkele ideeën over, die we verder gaan uitwerken. De toekomst zal leren hoe dit gaat verlopen, maar daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik kijk in ieder geval nu al uit naar mijn volgende reis naar Turkije om de resultaten van deze meetings te bekijken.” 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715
MPS-ABC tip 
De winter is weer aangebroken, en de eerste bolbloemen (op pot) zijn alweer te koop. Voor bol-op-pot broeiers en broeiers van bolbloemen is het ook weer de tijd om binnen de MPS-ABC registratie de kistenbroei te registreren. Hiermee krijgt u extra normering voor deze teelt en compenseert u het verbruik op deze teelt. 
Kistenbroei registreert u in teelten. Klik op de button “+ milieucluster” en klik daarna op “bedekt”. 
Hierna kunt u kiezen voor “snijbloemen bedekt” (voor de broei van bolbloemen) of “pot, kuip en perkplanten bedekt” (voor de broei van bol-op-pot producten). 
Vervolgens vult u het totaal aantal opgeplante kisten in, inclusief de kistmaat. Mocht u gebruik maken van gecertificeerd uitgangsmateriaal, dan kunt u dit ook opgeven. Hierdoor verdient u extra punten binnen het thema “gecertificeerd uitgangsmateriaal”. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715

 
Bedrijf in beeld: FlorXL
Potplantenkwekerij FlorXl in Berkel en Rodenrijs is gespecialiseerd in exclusieve anthurium en aga-panthus soorten. Het bedrijf van vijf hectare houdt rekening met het milieu, heeft een laag energie-verbruik en produceert maximaal biologisch met inzet van natuurlijke vijanden en biologische middelen. Het watersysteem is al vijf jaar gesloten. “Toen was dat best vooruitstrevend om geen water te lozen”, zegt Sjef van Wijk. Momenteel bekijkt de potplanten-kweker de mogelijkheden om de verpakkingen, zoals planthoezen en -tray’s, te verduurzamen.

FlorXL is lid van Decorum. De potplantenkweker: “Een club van vooruitstrevende kwekers, die lekker op weg zijn als het gaat om verduurzaming. De bedrijven zijn dan ook allemaal modern en bij de tijd.” Decorum heeft dit jaar als doel gesteld dat alle aangesloten ondernemingen voor MPS-GAP zijn gecertificeerd of een aanvraag daarvoor bij MPS hebben gedaan.
Na de MPS-GAP leverings-certificering voor de retail is het ook de bedoeling om de MPS-SQ certificering te behalen. Met dit laatstgenoemde certificaat zijn goede arbeidsomstandigheden aantoonbaar. De potplantenkwekerij beschikt al over een MPS-A kwalificatie en is nu bezig met MPS-GAP en MPS-SQ. Van Wijk: “Intern zijn we klaar voor MPS-GAP. Het is nu wachten op de audit, die in februari staat gepland. Gelijktijdig willen we ons laten auditeren voor MPS-SQ. Daar zijn we nu intern nog mee bezig en werken er hard aan om het zover te hebben. 

Daarna wil FlorXL ook nog voor MPS-ProductProof opgaan. Met dit certificaat is op productniveau aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen en in de teelt niet zijn toegepast.
 
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Senior Substraten
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.

 
 
Rabobank Westland en MPS organiseren bijeenkomst voor Tuinbouwjongeren Westland
Op 26 november jl. vond de Raboavond: ‘Duurzaamheid binnen de Tuinbouw’ plaats. Het programma werd verzorgd door Lambert van Horen (tuinbouw analist bij Rabo Research Food & Agri business) en Raymond Scheepens (commercial manager bij MPS). 

Tuinbouw Jongeren Westland (TJW) is een netwerk voor jongeren van 16 tot 35 jaar die werkzaam zijn in de glastuinbouwsector.

Een vereniging met meer dan 300 leden; dit zijn zowel (potentiële) glastuinbouwondernemers als werknemers die werken voor aanverwante bedrijven zoals banken, exporteurs, makelaars en toeleveranciers. 
TJW wil hét kennisplatform zijn voor de jongste generatie die werkzaam is in en rond de Westlandse tuinbouw. 
Tijdens de bijeenkomst lichtte Raymond Scheepens (MPS) de ambities van MPS toe om de gehele tuinbouwketen te verduurzamen door middel van aantoonbaar transparante certificering. Lambert van Horen (Rabobank) ging hier verder op in door te stellen dat certificering een middel is op weg naar duurzaamheid, niet een doel op zich. Vervolgens werd er ingegaan op de wijze waarop duurzaamheid een rol speelt in de financiering van glastuinbouwbedrijven en ook wat de bank doet om verduurzaming te helpen faciliteren. 

Bent u ook geïnteresseerd in een presentatie over hoe MPS de tuinbouwsector helpt te verduurzamen? Neem dan contact op met Eveline van Hooren via e-mail: e.van.hooren@my-mps.com.
 
GRASP en het GGN-label; hoe zit het nu precies?

Aangescherpte retaileisen
Supermarkten in Duitsland zoals Aldi Süd, Aldi Nord en Lidl zijn al geruime tijd bezig met het doorvoeren van sociale- en milieu-eisen. Op dit moment werken ze al met internationaal erkende milieu- en duurzaamheidsnormen zoals MPS, GLOBALG.A.P. en Fairtrade. Tot op heden lag de focus vooral op snijbloemen; dit wordt nu nog verder uitgebreid tot het hele bloemen- en plantenassortiment. Daarom moeten vanaf 2019 alle leveranciers van deze bedrijven een GLOBAL.G.A.P. (of gebenchmarkt schema zoals MPS-GAP) hebben. Sommige supermarkten zullen om een consumentenlabel van GAP certificering vragen; het GGN-label.

 
Voorwaarden gebruik GGN-label (consumentenlabel)
Mocht u als kweker het GGN-label (consumentenlabel) willen gaan gebruiken op uw producten (omdat dit wordt gevraagd door bijvoorbeeld de handel of retail), dan is het noodzakelijk dat u GRASP toevoegt aan uw MPS-GAP certificatie (dit is een eis die door GLOBALG.A.P. gesteld is). Mocht u al MPS-SQ gecertificeerd zijn dan dekt u al bijna alle punten van de GRASP-risicoanalyse af. 

Wat is GRASP? 
GRASP is geen certificaat maar een risicoanalyse en add-on-module op GAP-certificering. GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assesment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten. 

De GRASP-module bestaat uit 11 gestandaardiseerde vereisten en 1 extra QMS-vereiste om sociale criteria binnen de sector te beschermen. De volgende thema’s komen aan bod:
-    Werknemersrepresentatie
-    Klachtenprocedure
-    Eigen verklaring over ‘good social practices’ en mensenrechten
-    Toegang tot nationale laboratoriumvoorschriften
-    Contracten die voldoen aan de nationale wetgeving
-    Eerlijk loon
-    Geen kinderarbeid
-    Scholing voor alle kinderen die eventueel op een productielocatie wonen
-    Gereguleerde werktijden
-    Regeling voor collectieve onderhandelingen
-    Geen discriminatie

Praktische zaken rondom GRASP
-    De GRASP-module kan samen met de MPS-GAP audit plaatsvinden. 
-   De beoordelingsresultaten worden vervolgens geüpload naar de GLOBALG.A.P.-database en zijn dan zichtbaar voor partners in de keten die toegang hebben tot deze database.
-    Om het GGN-label te mogen voeren dient u 100 procent te voldoen aan de eisen van de GRASP-risicobeoordeling. 
-     De GRASP-beoordeling is een jaar geldig.
-    Mocht u in het bezit zijn van MPS-SQ certificering dan hoeft u maar 3 punten ‘aan te vullen’ te weten: (1) Werknemersrepresentatie (2) Klachtenprocedure (3) Eigen verklaring over ‘good social practices en mensenrechten. 
-  Denk eraan dat u als kweker MPS-GAP of GLOBALG.A.P./ en GRASP gecertificeerd bent en u wilt gebruik maken van het GGN-label u zich moet registreren via de website van GlobalG.A.P. 

Gebruik GGN-logo
Bedrijven die het GGN-label (GLOBALG.A.P.- consumentenlabel) op producten willen plaatsen moeten een licentie overeenkomst sluiten met GLOBALG.A.P. en hiervoor een licentie afdracht betalen. In de praktijk zal dit meestal door de handelaar gebeuren. Mocht u meer informatie willen over het gebruik van het GGN-label, mail dan naar: info@ggn.org.

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met ons Service & Support team via info@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715.
 
Nu ook Engelstalige instructievideo’s registratie MPS-ABC online 
 
MPS faciliteert deelnemers aan de MPS-ABC registratie en MPS-ProductProof, op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke wijze, om hun verbruik te registeren. 
Wanneer u gebruik maakt van  MY-MPS perioderegistratie of  MY-MPS dagregistratie en hier vragen over heeft kunt u tegenwoordig ook onze instructievideo’s raadplegen met handige tips & tricks. U kunt de instructievideo’s hier vinden. Daarnaast staan de Engelstalige video’s (MY-MPS Periodic registration en MY-MPS Day registration) sinds deze week online. 
Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd voor u klaar via info@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715.
 
MPS-ABC tip 
Wilt u beter scoren op energie? Maak dan gebruik van groene en duurzame energiebronnen. Het gebruik van energie uit duurzame bronnen (wind, zon, aardwarmte, water) telt niet mee in de kwalificatie van MPS-ABC, dit in tegenstelling tot energie uit fossiele bronnen die wel meetellen in de kwalificatie. 
Zit u aan uw grens om te besparen, maar koopt u fossiele energie (gas, grijze stroom) en wilt u uw  aantal punten op dit thema verbeteren, denk dan na over de inkoop van groene energie. Daar scoort u beter mee.
 
Eerste ‘Dag van good environmental practice in horticulture’ in Parijs
Afgelopen maand vond er voor het eerst de ‘Dag van good environmental practice in horticulture’ plaats in Parijs. Ruim 80 deelnemers woonden de bijeenkomst bij. Deze bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door MPS en Exellence Végétale, de organisatie die het certificaat Plante Bleue beheert. Het doel van de bijeenkomst was enerzijds te leren van elkaars ‘best practices’ op het gebied van innovaties in duurzame tuinbouw, en anderzijds de toegevoegde waarde van certificering in de branche duidelijk te maken en de complementariteit tussen schema’s als Plante Bleue en MPS-ABC te laten zien. 

Pierre de Premare, voorzitter van de MPS-kwekersvereniging in Frankfrijk en Thierry Browaeys, voorzitter van Blante Bleue spraken eerst het belang uit van duurzaam produceren om de grote uitdagingen op het gebied van milieu-impact aan te pakken.


 
Er vonden 5 ‘technische’ workshops plaats over ‘best practices’ op het gebied van technische ontwikkelingen bij geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen (Integrated Pest Management of IPM), innovaties op het gebied van ontsmetting, alternatieven voor chemische onkruid bestrijding en alternatieven voor chemische groei regulatoren. 
Verder kwam ook het belang van MPS-ABC registratie aan bod.

Mikael Mercier, voorzitter van VAL’HOR, sprak de ambitie uit deze dag van ‘good environmental practice in horticulture’ jaarlijks te gaan organiseren, en nog meer te gaan communiceren hoe innovatief de sector werkt aan duurzaamheid, ook in Frankrijk.

Voor meer informatie neem contact op met Marie-Françoise Petitjean (Engels of Franstalig) (Coordination MPS-France). Via telefoonnummer + 33 (0)9 63 53 60 21 of e-mail mf.petitjean@orange.fr.
 
Bedrijf in beeld: Ammerlaan-Sosef
 
Afgelopen maand won Ammerlaan-Sosef de Dutch Flower Award in de categorie planten. De Dutch Flower Awards stonden dit jaar in het teken van duurzaamheid. 
Ammerlaan-Sosef is in 1999 ontstaan nadat Ard Ammerlaan samen met zoon Jeffrey en medewerker Gertjan Sosef een samenwerking zijn begonnen. Ammerlaan-Sosef heeft een jaarprogramma met Primula, Cyclamen en Celosia.
Per jaar produceren ze in totaal zo’n 5 miljoen planten. De planten verkopen ze onder het Decorum-merk. De afgelopen jaren gebruikt Ammerlaan-Sosef steeds meer biologische bestrijdingsmiddelen. Gertjan Sosef: “Kwaliteit en duurzaamheid hebben bij ons altijd hoog in het vaandel gestaan. Mede hierdoor hebben we al jaren MPS-A, MPS-GAP en MPS-SQ certificering en zijn sinds medio 2018 ook MPS-ProductProof deelnemer met al onze producten. Deelname aan MPS-ABC registratie en MPS-certificering is voor ons nooit een ‘verplichting’ geweest. We hebben dit altijd gezien als een goede samenwerking en heeft ons gebracht op het punt waar we nu staan."
 
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Hier vindt u meer informatie.
 
 
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Senior Substraten
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures!
 
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com
 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

 
 
 

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar